Principii / teme

     Principii transversale aplicabile – Buna Guvernare – În cadrul activităților propuse de acest proiect se evidențiază participare tuturor părților relevante din comunitatea selectată și aici ne referim atât copii cât și la femei și bărbați, în speță, profilul cursurilor de calificare se adresează ambelor categorii de adulți (lucrător în construcții – bărbați; peisagist floricultor – femei), în acest mod se respectă unul dintre principiile fundamentale ale Bunei Guvernări și anume participarea și incluziunea cetățenilor în mod echitabil și corect îndiferent de gen sau vârstă. De asemenea transparența în luarea deciziilor la nivel local, poate fi identificată în activitățile de informare și conștientizare organizate periodic, în prezența reprezentanților comunității și a instituțiilor media alături de echipa de implementare și cea de management care au ca scop prezentarea obiectivelor și a staduiliu proiectului și identificarea recomandărilor venite din parte frupurilor țintă. În consecință pentru a respecta principiul Bunei Guvernări, proiectul îți propune să implice toate categoriile funcționale prezenta în zona de impact a proiectului , cu ar fi, societatea civilă, reprezentanții APL și instituțiile de învățământ. Dezvoltarea durabilă – Obiectivele proiectului respectă principiul Dezvoltarii durabile din perspectiva socială, prin prisma promovării egalității și nondiscriminării dar și prin contribuția la lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale promovând facilitarea accesului egal la educație a copiilor aflați în situație de risc, în special cei de etnie romă, prin intervenția unor experți/profesioniști și adaptarea procesului de inserție pe piața muncii active prin calificarea profesională în meserii moderne care răspund cererii de pe piața modernă sau consilierea specifică în vederea găsirii unui loc de muncă. Drept urmare proiectul respectă și promovează anumite laturi specifice principiului dezvoltării durabile prin aplicarea unor programe sociale integrate caracterizate prin complementaritatea criterilor de gen, etnie sau vârstă. Egalitatea de gen – În ceea ce privește principiul Egalității de gen, menționăm faptul că, unul dintre obiectivele specifice ale proiectului se referă la înfințarea unui Centru de Incluziune Socială în vederea furnizării de servicii psiho-socio-ocupationale si orientarea profesionala in vederea cresterii semnificative a accesului pe piata muncii a tinerilor de etnie romă aflați în cautarea unui loc de muncă, acest obiectiv îmbină atât aspecte legate de reprezentare și participare pe criterii de gen cât și cele legate de accesul la resursele oferite de impactul proiectului în comunitate, cum ar fi deservirea unui număr egal de femei (28 )și bărbați (28) în vederea calificării profesionale.

     Teme orizontale – Populația de etnie romă reprezintă unul dintre grupurile cele mai defavorizate din societatea românească în ceea ce privește accesul la sistemul de învățământ și nivelul caifiicării profesionale a tinerilor, prin urmare, proiectul acordă o atenție deosebită creșterii exponențiale a numărului de persoane de etnie romă, în special copii și tinerii, în cadrul sistemului public de educație de la nivel local și pe piața forței de muncă active. De asemenea măsurile propuse de proiect sunt menite să combată sentimentul, tot mai crescut, de discriminare prezent în comportamentul social al populației majoritare prin implicarea directă a tuturor factorilor decizionali locali în soluționarea problematicii rome. În consecință activitățile proiectului vin în sprijinul populației de etnie romă prin reducerea decalajului de oportunități existente între persoanele aparținând etniei rome și populația majoritară în domenile importante ale vieții sociale, cum ar fi: educația, ocuparea și prevenirea și combaterea discriminării.