Justificare

     Analiza situaţiei actuale – Conform Strategiei de Dezvoltare a comunei Șercaia 2008-2015 realizată de SC PROJECT CONSULT SRL în anul 2008 populația de etnie romă din comuna Șercaia se ridică la un număr de 724 de membrii reprezentând un procent de 23,58% din populația totală fapt care plasează comuna în primele 10 localități cu o pondere semnificativă de etnici romi din județul Brașov. Un procent de 5 % dintre aceștia își câștigă existența din activitățile în agricultură având terenuri pe care cultivă cerealele, cartofi, plante tehnice și furajere. De asemenea un procent de 2 % din populația de romi își desfășoară activitatea în domeniul producției de pavele, bolțari și produse betonate beneficiind de prezența unei firme de profil (SC CRISPADIN SRL) și un procent de 2% au ca și ocupație principală industria alimentară.Deși oficial nu face parte din zonele defavorizate ale României (HG 755/2010) prezintă toate caracteristicile unei astfel de zone, ținând cont de dezavantajele specifice, unde putem aminti: lipsa totală a infrastructurii în comunitățile de romi, lipsa parțială a investițiilor de reabilitare asupra instituților culturale și de învățământ, lipsa programelor de investiție în ceea ce privește creșterea capacității administrative a instituților de învățământ sau crearea unui mediu optim în ceea ce privește atragerea de fonduri nerambursabile. În ceea ce privește situația grupurilor vulnerabile din comuna selectată, supuse segregării rurale, populatia romă reprezintă unul dintre grupurile cele mai defavorizate în ceea ce privește educația de bază și nivelul calificării profesionale a adulților, prin urmare, acest proiect acordă o atenție deosebită revitalizării sistemului public de educație la nivel local prin abordarea problematicii referitoare la abandonul școlar dar și procesului de participare a unui număr cât mai mare de persoane de etnie romă pe piața muncii, populația de etnie romă, având o rată de inactivitate mai mare de 60% (conform Plan de Dezvoltare Locală – Asociația Transilvană Brașov Nord), reprezintând o sursă importantă de potenţial neutilizat. Nevoile identificate la nivel local sunt fundamentate prin:  

– lipsa oportunitățiilor de mentinere a populatie rome in sistemul educational minim necesar.
– ineficienta solutiilor de corectare a abandonului scolar in randul populatiei de etnie roma, in special a copiilor cu varstele cuprinse intre 3 si 15 ani.
– inexistenta unor programe locale specifice pentru persoanele de etnie romă cu vârste între 16 și 29 de ani care includ planuri individualizate de formare profesionala, motivare și consiliere personala, sprijin social.
– slaba concordanţă între programele furnizate de agentiile de ocupare a fortei de munca locale, profilul si pregatirea persoanelor rome si meseriile solicitate de către angajatori.
– un numar mare de prejudecati si stereotipuri in randul angajatorilor fata de etnia roma. Prin acest proiect dorim sa schimbam comportamentul elementar referitor la conceptia privind educatia de baza a membrilor comunitatilor de romi din comuna selectată, de asemenea credem ca obiectivele proiectului vor contribui în mod real la dispoziţia de incluziune a romilor ce se încadrează în obiectivele strategiei de la Lisabona. 

     Componentele propuse în proiect vor contribui şi vor avea ca efect transformarea comunități de romi în mod pozitiv şi totodată vor elimina stigmatul sau complexul comunităţii ca fiind un loc dezordonat şi nealiniat la specificul comunei.

    Consultarea comunitatii/membrilor grupului tinta – În cadrul procesului de consultare a membrilor comunității, reprezentanții etnicilor romi alături de reprezentanții APL și ai comunei în ansamblu s-au întrunit în două comitete consultative cetățenești care au avut loc la Căminul Cultural din localitate. Temele principale abordate în cadrul acestor întâlniri au fost bazate, în primul rând, pe informarea participanților cu privire la scopul și obiectivele proiectului, le-au fost aduse la cunoștință beneficiile finanțării propuse precum și importanța implicării directe a fiecărui membru a comunității în derularea activităților prezentate în proiect.De asemenea primarul și viceprimarul comunei Șercaia au transmis câte un mesaj prin care și-au arătat disponibilitatea fermă asupra susținerii financiare necesare procesului de sustenabilitate a proiectului. Persoanele prezente la întâlnire, în special reprezentanții comunității rome, au arătat un interes deosebit față de implicarea comunei într-un astfel de proiect, mai ales că obiectivele acestuia vizează în special copii și tinerii aflați în situații de risc și educația acestora în raport cu cerințele socio-economice.

    Criterii şi metode de selecţie a beneficiarilor proiectului – Criterile de selecție a beneficiarilor direcți din Centrul de zi sunt: provenienta din comunitatile compacte de romi identificate la nivel local din Sercaia si Halmeag (70% din total beneficiari); vârsta cuprinsă între 3 și 15 ani, copii aflați în pericol de abandon școlar, copii care nu beneficiază de supraveghere parentală potrivită, copii care au suferit de pe urma dezorganizării familiei și copii care au nevoie de sprijin suplimentar pentru integrarea școlară. Metodele de selecție ale acestora se bazează pe intocmirea si aplicarea unei declaratii pe propria raspundere privind apartenenta la etnia roma; întâlniri cu reprezentanții instituților de învățământ de la nivel local în urma cărora se vor stabili situațile nominale care necesită o abordare specifică și imediată; ulterior se vor efectua vizite în comunitățile de romi în vederea identificării copiilor aflați în situațile prezentate anterior prin aplicarea de chestionare specifce în vederea identificării fiecărei situați în parte; în cele din urmă se va întocmi o bază de date cu persoanele care îndeplinesc criteriile de selecție specifice. Criterile de selecție a beneficiarilor Centrului de Incluziune Socială sunt:tineri aflați în căutarea unui loc de muncă, tineri care nu au beneficiat de calificare profesională și tineri care necesită sprijin în vederea reintegrării sociale. Metodele de selecție a acestor beneficiari se referă în principal la: consultarea bazei de date ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov, pentru identificarea tinerilor de pe raza comunei Șercaia aflați în căutarea unui loc de muncă sau care nu au beneficiat de un curs de calificare profesională; vizite în comunitățile de romi din comună în vederea aplicării de chestionare de familie specifice prin care se vor identifica potențiali beneficiari în raport cu, criterile de selecție menționate.

    Necesitatea, urgenţa şi caracterul integrat al intervenţiei – Excluziunea socială cu care se confrunta persoanele de etnie romă are anumite particularitati, cea mai importanta dintre ele fiind stigmatizarea, asociata cu atitudini frecvente rasiste din partea restului populației. Conform Strategiei de Dezvoltare a comunei Șercaia 2008-2015 realizată de SC PROJECT CONSULT SRL în anul 2008, la întrebarea „Pe cine ar accepta ca vecin?”, dintr-o lista de categorii minoritare, o proportie de 49% refuza vecinătatea romilor. În ceea ce priveste etnia, doar 12% refuza vecinatatea persoanelor de alta etnie, iar 18% persoanele de alta rasa. Prin urmare, identitatea de rom nu este înteleasă de publicul larg ca o identitate etnica, ci mai degraba ca o categorie deviantă.

    Caracteristicile comunității selectate raportate la problemele abordate de acest proiect sunt : nivel de educaţie scăzut a copiilor, lipsa locurilor de muncă în rândul tinerilor, lipsa unor venituri stabile si suficiente, lipsa unor conditii decente de locuit și acces scazut la informatii.

    Prin acest proiect dorim sa schimbam comportamentul elementar referitor la conceptia privind educatia de baza a membrilor comunitatilor de romi din comuna Șercaia, de asemenea credem ca obiectivele proiectului vor contribui în mod real la dispoziţia de incluziune a romilor ce se încadrează în obiectivele strategiei de la Lisabona.

    Proiectul abordează şi propune modele educaţionale și de ocupare, de sprijin, la nivel local destinate copiilor și tinerilor din comuna Șercaia, cu deosebire romi, aflați în situaţii de risc.

    Eficiența abordării propuse se regăsește în nivelul crescut, cel puțin în ultimii ani,a ratei abandonului școlar în rândul copiilor de etnie romă și a ratei de absenteism, subliniat de reprezentanții instituților de învățământ de la nivel local. Programele socio-educative prevăzute în proiect abordează în mod direct problematica comunității, în ansamblul ei, în special a comunității rome, prin intervenția integrată, începând de la copii aflați în situații de risc, din sistemul de învățământ, continuând cu tinerii în căutarea unui loc de muncă sau necalificați și abordări specifice care vizează personalul/profesioniștii care furnizează servicii socio-educative în comună. Strategia de abordare a intervenției propuse se bazează pe implicarea tuturor factorilor de decizie prezenți în localitatea Șercaia, primăria, unitățile de învățământ, dispensarul, specialiști în domeniul comunicării și nu în ultimul rând comunitatea de romi. Toate aceste entități vor avea atribuții directe în cadrul proiectului menite să optimizeze procesul de indeplinire a obiectivelor prezentate în Cererea de finanțare.

    Metodele pe care le propunem în vederea eficientizării abordării propuse, se caracterizează prin participarea activă a comunității de romi, centrată pe nevoile individualizate ale beneficiarilor: tehnici‐suport în asistenţa educaţională, evaluarea relațiilor familiale, fluidizarea comunicării cu instituțiile de la nivel local, inserția pe piața muncii active.

    Caracterul integrat al intervenției din proiectul nostru se fundamentează și pe relația directă între activitățile desfășurate în Centrul de zi pentru copii și specificul serviciilor din Centrul de Incluziune Socială, acestea au ca și punct comun dezvoltarea capacităților de integrare socială a familiei rome. De asemenea, ținând cont de complexitatea și complementaritatea serviciilor sociale oferite familia romă va fi deservită atât pe plan educațional cât și în ceea ce privește ocuparea sau instruirea profesională atât a femeilor cât și a bărbaților în mod egal.

         Valoarea adaugată a proiectului – Valoarea adăugată a proiectului derivă din aportul adus la ameliorarea gradului de educație formală și non-formală și ocupare a copiilor și tinerilor din aria geografică a proiectului şi crearea unui sistem educațional și de evaluare-formare profesională precum și consiliere socio-ocupaţională care ar putea fi aplicat şi în alte zone. Eficienţa şi gradul de aplicabilitate a proiectului creşte datorită elementelor inovatoare: aplicarea unor programe educaționale bazate pe recuperarea tulburărilor de limbaj ale copiilor (logopedie); terapie ocupaţională; educaţie şi supraveghere; consiliere psihologică pentru copii; informare şi consiliere socială; socializare şi petrecere a timpului liber; perecum și înfințarea unui Centru de Incluziune socială cu activități de consiliere ocupaţională-mediere în vederea creşterii gradului de integrare a tinerilor romi pe piaţa forţei de muncă din zonă și combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale a acestei categorii de populaţie marginalizate.