Acasa

     Proiectul „Educația, o cale spre viitor” prin Promotorul de Proiect Unitatea Administrativ Teritorială Șercaia în parteneriat cu Școala Gimnazială Șercaia și Asociația Romilor din Făgăraș, își propune să îmbunătățească accesul copiilor aflați în situații de risc, în special cei de etnie romă, în sistemul de învățământ local și a tinerilor pe piața muncii active și moderne. Grupurile țintă principale sunt reprezentate de 40 de copii cu vârsta între 3 – 15 ani care sunt supuși sărăciei și excluziunii sociale și care se află în situații de abandon școlar sau absenteism prin înfințarea unui Centru de zi care să ofere servicii integrate de educație, asistență socială și consiliere educațională. De asemenea proiectul abordează problematica tinerilor care se află în căutarea unui loc de muncă sau care nu au beneficiat, pănă în prezent, de o calificare profesională, prin înfințarea unui Centru de Incluziune Socială în comuna Șercaia. Parteneriatele încheiate în cadrul proiectului sunt menite să dezvolte relațiile interinstituționale între instituțile care au ca scop incluziune socială a persoanelor de etnie romă și autoritățile locale în vederea stabilirii și identificării nevoilor care stau la baza comunităților dezavantajate din punct de vedere socio-economic.

Proiect finantat cu sprijinul Programului RO10 – CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org


     Project „Education, a path to the future” by the project Promoter Territorial Administrative Șercaia in partnership with Secondary School, and the Association of the Roma in Făgăraș, aims to improve the access of children in risk situations, in particular the Roma, in the local education system and youth active in the labour market. Main target groups are represented by 40 children aged 3-15 years of age who are subject to poverty and social exclusion and who are in situations of abandonment or school absenteeism through the establishment of a Day care center to provide integrated services for education, social welfare and educational counseling. The project addresses the problem of young people who are looking for a job, or did not have, until now, a professional qualification, through the establishment of a Centre for social inclusion in Șercaia. The partnerships concluded in the framework of the project are aimed to develop interinstitutional relations between instituțile aimed at the social inclusion of Roma people and the local authorities in order to establish and identify the needs that underlie the disadvantaged communities in terms of social -economic.


Conținutul acestui material nu reprezină în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014